Nhiều điểm mới trong nghị định về xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan

Bản tin chính sách

Kể từ ngày 10/12/2020, Nghị định số 128/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128) sẽ bắt đầu có hiệu lực thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực hải quan.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực hải quan (Nghị định số 128). Nghị định sẽ là cơ sở pháp luật mới thay thế cho các quy định cũ trong Nghị định số 127/2013/NĐ-CP và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP đã được sử dụng trong 4 năm qua.

Nguyên do chính để Chính phủ ban hành Nghị định mới nhằm thay thế và khắc phục những điểm hạn chế trước đây. Cụ thể như một số văn bản quy định về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; quy định về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan có sự thay đổi  tại các văn bản như: Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ).

Từ 10/12/2020, Nghị định số 128/2020/NĐ-CP sẽ bắt đầu có hiệu lực về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Nhiều điểm mới trong Nghị định số 128

Nhiều thay đổi và điểm mới

Nghị định số 128 về cơ bản kế thừa nội dung của các văn bản về lĩnh vựa hải quan trước đây, tuy nhiên một số thay đổi và điểm mới đã được đưa vào nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Bổ sung mới một số hành vi vi phạm hành chính

Nhằm đảm bảo bắt kịp với thực tế, Nghị định số 128 đã bổ sung hàng loạt quy định về các hành vi vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực hải quan. Có thể kể đến một số hành vi được bổ sung gồm.

Đối với nhóm hành vi vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế, Nghị định đã bổ sung 03 hành vi gồm: (i) Nộp hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% đối với linh kiện nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô hoặc Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ không đúng thời hạn quy định; (ii) Thông báo hợp đồng gia công lại, phụ lục hợp đồng gia công lại không đúng thời hạn quy định; (iii) “Thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất không đúng thời hạn quy định.

Đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về khai hải quan, Nghị định đã bổ sung 03 hành vi gồm: (i) Khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, xuất xứ, số lượng (số lượng tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp ; (ii) Không khai trên tờ khai hải quan mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán theo quy định của pháp luật hải quan mà không ảnh hưởng đến trị giá hải quan; (iii) Khai sai thông tin về chuyến bay đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh.

Đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu, Nghị định số đã bổ sung 03 hành vi gồm: (i) “Lập báo cáo quyết toán về lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất không đúng với thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công, sản phẩm xuất khẩu” ; (ii) “Khai báo hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng không có cơ sở sản xuất hàng gia công, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoặc không có máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu”; (iii) “Không khai bổ sung về trị giá hải quan theo quy định mà bị phát hiện khi kiểm tra, thanh tra đối với trường hợp hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan”.

Đối với nhóm hành vi trốn thuế, Nghị định đã bổ sung 01 hành vi gồm: “Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế”.

Từ 10/12/2020, Nghị định số 128/2020/NĐ-CP sẽ bắt đầu có hiệu lực về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ngoài ra, nhiều hành vi khác cũng được bổ sung vào các nhóm hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nhóm hành vi vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra bổ sung 04 hành vi; nhóm hành vi vi phạm quy định về giám sát hải quan bổ sung 04 hành vi; nhóm hành vi vi phạm quy định về kiểm soát hải quan bổ sung 01 hành vi; nhóm hành vi vi phạm chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bổ sung 12 hành vi; nhóm hành vi vi phạm về quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ, cửa hàng miễn thuế bổ sung 01 hành vi và nhóm hành vi vi phạm quy định về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng, kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan bổ sung 02 hành vi.

Thay đổi nhiều quy định về xử phạt và khắc phục hậu quả

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả đã được sử dụng trước đây, Nghị định số 128 bổ sung thêm 05 biện pháp khắc phục hậu quả mới bao gồm: (i) “Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập đối với tang vật VPHC”; (ii) “Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn hàng hóa trước khi đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ; (iii) “Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế thiếu”; (iv) “Buộc nộp đủ số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn, không thu không đúng”; (v) “Buộc dán tem “duty not paid””.

Nghị định cũng thực hiện bổ sung các đối tượng áp dụng. Theo quy định mới, đối tượng áp dụng bao gồm: Tổ chức, cá nhân trong nước; Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi VPHC trong lĩnh vực hải quan; người có thẩm quyền lập biên bản VPHC, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt VPHC, người có thẩm quyền xử phạt VPHC theo quy định tại Điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 Nghị định này; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt VPHC quy định tại Nghị định này.

Nghị định số 128 cũng tăng cường tính nghiêm minh và răn đe đối với người vi phạm khi nâng mức phạt lên cao hơn đối với một số hành vi. Thêm vào đó, Nghị định cũng giảm bớt các hành vi thuộc trường hợp không xử phạt như: “Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không đúng với khai hải quan về số lượng, trọng lượng quy định tại Điều 7 Nghị định này mà hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không đúng với khai hải quan có trị giá không quá 10% trị giá hàng hóa thực xuất khẩu, thực nhập khẩu, nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng” do các trường hợp này không thuộc trường hợp không xử phạt quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính” hay “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định này nhưng số tiền thuế chênh lệch không quá 500.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do cá nhân thực hiện hoặc 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện”.

Ngoài ra, hành vi vi phạm lần đầu không còn là “tình tiết giảm nhẹ” trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan.

Kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích

Việc xây dựng Nghị định số 128 được kỳ vọng sẽ tạo nên những thay đổi tích cực trong hoạt động quản lý và xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan. Nghị định có thể bảo đảm hơn nữa việc xử phạt nghiêm minh nhưng có tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với thực tế; góp phần bảo đảm, duy trì trật tự quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; khuyến khích người khai hải quan, người nộp thuế chủ động tự giác chấp hành pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, nghị định cũng nhằm bắt kịp với thực tế, hạn chế các trường hợp lách luật cũng như các trường hợp cố tình vi phạm vì mức xử phạt quá nhẹ. Tuy nhiên để thực hiện tốt các quy định trong Nghị định cũng cần hoàn thiện thêm các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như tiêu chuẩn về kỹ thuật rõ ràng.

Hoàng Đông

Bạn đang truy cập mạng xã hội THUONGHIEUMOI.VN - Diễn đàn thông tin thương hiệu Việt Nam. Hãy đăng ký thành viên để tham gia cùng chia sẻ các thông tin, kiến thức về các thương hiệu với đầy đủ tính năng hơn nhé. Hòm thư hỗ trợ info.thuonghieumoi@gmail.com - Hotline: 035.280.5678

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *