Cần thiết bác bỏ ý tưởng lựa chọn giữa con người và thiên nhiên

Sự tiến bộ của loài người trong tiến trình lịch sử đều có tác động nhất định đến tự nhiên. Thực tế, chưa có quốc gia nào đạt được sự phát triển con người…

Chi Tiết